Dette er hybridpensjon

Publisert: 22/08/2016 | Kategori: Pensjon, Privatliv

Her blir den smarte pensjonsordningen enkelt forklart.

Som du sikkert vet må alle bedrifter spare tjenestepensjon for sine ansatte. Visste du at det finnes tre forskjellige pensjonsordninger for bedrifter i Norge?

YTELSESPENSJON
 • Avtalt livsvarig utbetaling ved 67 år
 • Ytelsen avhenger av sluttlønn og tjenestetid ved 67 år
 • 30 – 40 års tjenestetid før ytelsen er nådd
 • Kvinner og menn får like stor årlig pensjon
 • Premien uforutsigbar og sterkt økende med alder
 • Pensjonen er forutsigbar hvis man har samme arbeidsgiver til 67 år
 • Kostnader betalt av arbeidsgiver i utbetalingsperioden
 • Garanti mot verdifall i inn- og utbetalingsperioden
 • Omkostninger er betalt av arbeidsgiver i inn- og utbetalingsperioden
 • Ikke tilpasset pensjonsreformen

I dag kan bedriftene velge mellom tre pensjonsordninger:

 1. Ytelsespensjon
 2. Innskuddspensjon
 3. Hybridpensjon

Hybrid: Mellomting mellom Innskudds- og Ytelsespensjon

Hybridpensjon er en forholdsvis ny tjenestepensjonsordning i markedet og er en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon.

Sparer prosent av lønnen

På samme måte som for innskuddspensjon, sparer bedriften eller arbeidsgiver en prosentandel av lønnen.

HYBRIDPENSJON

HYBRIDPENSJON

 • Avtalt pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn med livsvarig utbetaling
 • Ytelsen avhenger av:
  1. Ved årlig lønnsvekstgaranti: snittlønn og tjenestetid
  2. Ved avtalt investeringsrisiko: snittlønn, tjenestetid og avkastning
 • Hvert år teller like mye
 • Kvinner og menn får like stor årlig pensjon
 • Premie er forutsigbar arbeidsgiver
 • Valg av forvaltningsform, garanti eller investeringsvalg, avgjør pensjonens forutsigbarhet
 • Garanti mot verdifall i utbetalingsperioden
 • Omkostninger er betalt av arbeidsgiver i inn- og utbetalingsperioden
 • Fullt ut tilpasset pensjonsreformen

Utbetalinger – livet ut

Når en ansatt går av og skal få utbetalt pensjon fra tjenestepensjonen er hovedregelen betaling livet ut. På denne måten er utbetalingene fra hybridpensjon lik som fra ytelsespensjon. Bedriften kan imidlertid sette maks aldersgrense for utbetaling, men den kan ikke være lavere enn til fylte 80 år.

Kjønnsrettferdig tjenestepensjon

Fordi kvinner lever lengre enn menn statistisk sett, krever hybridpensjon at arbeidsgiver sparer noe mer for kvinnelige arbeidstakere enn for menn. Det sikrer lik pensjon uavhengig av forventet levealder for kvinner og menn og kan sånn sett sies å være en kjønnsrettferdig tjenestepensjon.

INNSKUDDSPENSJON
 • Avtalt pensjonsinnskudd som prosent av årlig lønn med opphørende utbetaling, tidligst ved 77 år
 • Ansatt har investeringsrisikoen
 • Hvert år teller like mye
 • Ingen kompensasjon for at kvinner lever 3-4 år lenger enn menn
 • Pensjonen utbetales til etterlatte ved dødsfall
 • Premie er forutsigbar for arbeidsgiver
 • Pensjonen er uforutsigbar
 • Investeringsrisiko i utbetalingsperioden
 • Omkostninger betales av ansatt i utbetalingsperioden
 • Tilpasset pensjonsreformen

Sparebeløpet blir værende i ordningen

Dersom en ansatt dør, blir det oppsparte pensjonsbeløpet værende pensjonsordningen og fordelt på de som får pensjon fra ordningen.

Beregnes pensjon fra første krone

Pensjonssparingen beregnes fra første krone. Det er en fordel for personer med lav og middels inntekt.

Garantert utbetaling

Skulle aksjemarkedet stupe eller gå dårlig når pensjonen er under utbetaling, garanterer forsikringsselskapet som forvalter hybridpensjonen at utbetalingene ikke vil bli mindre.